© 2011 Morelli Group - Michal Křivohlávek
Kontakt
Realizace
Příklad podkladů pro plánování vestavné  kuchyně.
Půdorys:
Instalace:
1. rorměr místnosti se všemi
    výklenky, mezi stěnami, šikmými
    stěnami, apod.
2. čisté délky stěn

3. výška a tloušťka okenního  
   
parapetu
4.
výška okna, dveří
5.
umístění radiátorů a potrubí topení6. umístění komínu,  
   
vzduchotechniky pro odsavač par
1. umístění přívodu vody a odpadu
2.
umístění elektrických zásuvek,
    vypínačů
3.
umístění elektrické přípojky 400V
 
  (pro připojení varné desky a trouby)
Všeobecné obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jejichž nedílnou součást tvoří reklamace vadného zboží, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost
se s nimi seznámit.
 
článek I úvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.

   § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,
  
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Občanský zákoník".
2. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy

   
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní
    smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
3. Je - li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s

    přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské
   
činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č.
   
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní
    zákoník". V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze
    těmi ustanoveními těchto VOP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle
    obchodního zákoníku.
4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží

   specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně
   prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále
   stanovených těmito VOP.
5. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými

   parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH ve výši
   20%. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu v
   procentech.
6. Je - li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena zobrazena u zboží. V ceně u zboží je již

  
tato komerční sleva započítána.

článek II uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

A. objednávka zboží

1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, vyplní objednávku a zašle ji
   
  
elektronicky prodávajícímu.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce.

  
Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru
  
v době odeslání objednávky kupujícím.
3. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu

   s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem podání objednávky těmito VOP vázán.
4. Na základě objednávky je uzavřena Kupní smlouva.

B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující je povinen objednané zboží převzít.
2. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího

    převzetím zboží.
3. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím v písemné formě, fakturu, dodací list,
 
  
případně záruční list, návod k obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží
  
výrobcem.
4. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí

   prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného
  
odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží
   nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je
  
kupující povinen specifikovat vady.

článek III odpovědnost prodávajícího za vady reklamace vadného zboží

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní

  
smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže
   1. má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a
     
užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř.
      jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
   2. odpovídá požadavkům právních předpisů,
   3. je dodáno v odpovídajícím množství,
   4. má odpovídající míry nebo hmotnost a
   5. odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle
      používá.
2. Při převzetí zboží, má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo

   aby mu byla jeho činnost předvedena.
3. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou, má kupující

  
právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém    
  
případě má kupující právo
   1. na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná
   2. na přiměřenou slevu z věci nebo
   3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor
      s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to
      neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

B. odpovědnost za vady záruční
1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se

    vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které

    byla cena zboží snížena.
3. Na zboží použité se záruka poskytuje a prodávající odpovídá pouze za vady

   existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady
   použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při
   převzetí kupujícím.
4. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající jinou záruční dobu.

   Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců.
   Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z
   důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena
   sjednána.
5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do

  provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne  
 
uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do
 
tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou
  součinnost.
6. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně

  zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba
  uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.
7. Záruka se nevztahuje na

   1. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   2. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s
      
pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě,
8. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží

   doložen, nahrazuje jej dodací list, v němž je uvedena délka záruční doby.
9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na

  1. bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
  2. výměnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho
     součásti,
3. přiměřenou slevu
10. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má

   kupující právo na
   1. výměnu věci nebo
   2. odstoupení od kupní smlouvy.

C. reklamace vad zboží
1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
2. Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce,

   který je v témže místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího
  
bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce.
3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat

   1. osobně v provozně prodávajícího nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k
     
provedení záruční opravy.
4. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či

   autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit   
  
reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží.
5. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje

  
záruční list.
6. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady,
  
  
které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
7. Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy,
 
  
je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího
  
doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5
   těchto VOP).
8. Je - li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě
 
  
uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží
   vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou
   kupujícím.
9. Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to

   kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace
   prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo
   oprava zboží.
10. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace

   sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny
   či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit
   prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno.   
  
Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.
11. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce,

  
a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího.
12. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je VŽDY rozhodné

  
stanovisko prodejce.

článek IVochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a

   povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je
  
prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se   
  
zpracováváním osobních údajů o své osobě. I v takovém případě je prodávající oprávněn
   zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží,
  
jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující
   prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož
  
i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
2. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

článek V závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platnými v době odeslání

   objednávky kupujícím.
2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP

   upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především
  
Občanského zákoníku.
Nabídka
Obchodní podmínky
Návrhy